Gümüşhane Valiliği
Gümüşhane Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Gümüşhane Valiliği
Gümüşhane Valiliği
Konaklar

AHMET KAYA EVİ
 
 
Yapı Zemin kat+l kat olarak inşa edilmiştir.Zemin kattaki kışlık odaları,ahır ve kiler bulunur.Yapının Kuzey Cephesi sağırdır.Küçük boyutta iki havalandırma penceresi bulunmaktadır.1. kat sofa etrafındaki odalardan ve mutfaktan oluşur.Yapı kırma çatılı olup, üzeri saç saçak altı ise ahşap kaplamalıdır.
 
 
RAFET ÇUBUKÇU EVİ
 
 
Süleymaniye Mahallesinde geniş bir bahçe içerisinde, doğu-batı yönünde inşa edilen yapı 2(iki) katlı olarak inşa edilmiştir.Dikdörtgene yakın bir plan şemasına sahip evin zemin kat duvarlarında taş malzeme 1. kat duvarlarında ise ahşap çatkılar arasında kerpiç malzeme kullanılmıştır. Doğu cephede zemin kata girişi sağlayan kapıya, kesme taşlardan yapılmış çift yönlü yedi basamaklı merdiven aracılığı ile ulaşılır.Zemin katta iç Sofa etrafında Kış odalarına ve kilere yer verilmiştir.Kırma çatılı yapının 60cm genişliğindeki saçak sistemi Cumba kısmında kademeli olarak ve daha taşkın bir şekilde yapılmıştır.
 
AHŞAP KÖY ODALARI
 
 
Ahşap Köy odaları Sarıçiçek Köyü, yerleşim alanının içindedir. 2 (iki) adet ev vardır.Evlerin her ikiside kesme taştan, kare planlı olarak yapılmıştır.Ahşap aksamlar ise  ustalar tarafından yapılmıştır.Ahşap odalar hacı Ömer Ağa tarafından,rivayete göre,Arhaviden veya Çaykaradan getirilen ustalara yaptırılmıştır.Birinci yapının cephesinde 2(iki)’şer pencere olup, pencereler yuvarlak kemerlidir. İkinci evin ise tek cephesi açık olup, üç tane küçük ve dikdörtgen penceresi vardır. Her ikisinin de girişinde bir sofa ve sofadan da tek bir odaya giriş vardır.Odaların içi ahşap süslemelerle bezenmiştir.Ahşap işlemeler oldukça ilginç bir örnek niteliğindedir.Ahşap işlemeler bitkisel ve geometrik motiflidir.Tavan ahşap işlemeli ve ortası kabartmalı göbeklidir. 
 
ABDİ BEY KONAĞI
 
 
Merkez İnönü Mahallesinde geniş bir bahçe içerisinde yer almaktadır. Dikdörtgen planda Zemin+1 kat olarak inşa edilmiştir.     
 
AYKUT SAN EVİ
 
 
Hükümet Caddesiyle Atatürk Caddesinin kesiştiği alanda yer alan yapı,zemin+2 katlıdır.Ahşap çatkı arası dolgu tekniğiyle inşa edilen yapının üzeri sıvalıdır.Alt katlar dükkan üst katlar işyeri olarak kullanılmaktadır.Ana cephesinin 1.katında 4 adet çıkma yer almaktadır.         
 
HİKMET,MAHMUT SAN KARDEŞLER EVİ
 
 
Yapı,bahçe içerisinde zemin+1 kat ve çatı katı (Saçakaltı)bulunan yapı ahşap çatkı arası kerpiç dolgu tekniğinde inşa edilmiştir.Karnıyarık planlı yapı kırma çatılı ve eternit örtülüdür.Giriş Kuzey cephesinden ahşap çift kanatlı kapı ile sağlanmaktadır.Ortada bulunan yapının her iki yanında dikdörtgen formlu ikişer pencere açıklığı yer almaktadır.1.kat giriş üzeri çıkmalıdır.Çıkma iki ahşap dikme ile taşınmaktadır.Çıkma ön yüzünde iki yanlarda üçer pencere açıklığı yer almaktadır.Çatı katındada çıkma devam etmekte olup,aynı cephe düzenindedir.Çatı katı dışarıdan köşk oda olarak algılanmakta ise de servis mekanı olarak düzenlenmiştir.       
 
İZZET ULVİ GÜNEŞ YÜCEL EVİ
 
 
Yapı, Kelkit İlçesi merkezindedir.Dikdörtgen planlı yapı 2 kat+saçak altı olarak inşa edilmiştir. 1.kat düzgün kesme taşla 2. kat ve saçak altı duvarları ise ahşap,çatkılar arasında kerpiç malzeme kullanılmıştır.1. kat giriş kapısı üzeri cumbalıdır.  Kırma çatılı yapının saçak sisteme kademeli olarak düzenlenmiştir. 
DİŞCİ TEVFİK KÜÇÜKÖMEROĞLU EVİ
 
 
Yapı, Merkez karaer Mahallesinde bulunmaktadır. Kare plan üzerine inşa edilen yapının tamamı düzgün yontma taşla tamamlanmıştır. Diğer sivil mimarilerden farklı olarak giriş üzeri cumbası taşla yapılmıştır. Kademeli olarak kırma çatı sistemiyle örtülmüştür.  
 
ERDEMİR AKAGÜN EVİ
 
 
Eğimli bir arazi üzerine inşa edilen ev Bodrum kat,zemin kat,1.kat ve çatı katından oluşur.Kareye yakın bir plan düzeni göstermektedir.Güney-Kuzey yönünde inşa edilen yapının Gümüşhane evlerinin genel bir özelliği olan bahçesi vardır.Bodrum ve zemin kat taş malzeme,1.kat ve çatı katı ise kerpiç dolgu malzeme kullanılmıştır.Kırma çatılı olan evin taşkın ve kademeli saçak sistemi çatı ile son derece uyumlu olup, Gümüşhane evlerinin genel özelliklerini yansıtmaktadır.  
 
NURETTİN YÜCE EVİ
 
 
Yapı topoğrafyaya uyumlu olarak inşa edilmiştir.11.katın girişinin üzeri cumbalıdır.Cumba altı ahşap dikmelerle desteklenmiştir.Çatı katı aynı düzende olup, cumba üzeri üçgen alınlıklıdır.Arka cephede(Kuzey) doğrudan çatı kata ulaşımı sağlayan merdivenler bulunmaktadır.Yapı kırma çatılı ve sac örtülüdür.   
 
EROL KARABİBER-İBRAHİM ÖMÜRDAĞ EVİ
 
 
Yapı, iki katlı olarak inşa edilmiştir.Zemin kat,1. kat ve çatı katından oluşur.Yapıya giriş zemin katta ve ortada bulunan çift kanatlı ahşap kapılar aracılığı ile sağlanmaktadır.Köşk oda olarak algılanabilen ve yöresel dilde “saçakaltı” denilen yer servis mekanı olarak düzenlenmiştir.Yapının güneybatı cephesi bitişik nizamlıdır.kırma çatı ile evin üzeri sac tabakalarla örtülmüştür. 
 
NURETTİN TUNA EVİ
 
 
İki katlı olarak inşa edilen evin zemin katında moloz taş, üst katlarında ise kerpiç malzeme ve ahşap kullanılmıştır.Güney cephedeki çift kanatlı kapı aracılığı ile yapıya giriş verilmiştir.Saçak altındaki dikdörtgen formlu yedi pencere açıklığı ile dairesel formlu iki pencere açıklığı dikkat çekmektedir.Yapı beşik çatılıdır.      
 
ESKİ HÜKÜMET KONAĞI
 
 
Yapı, Kelkit İlçesi yeni hükümet binasının karşısındadır.  Dikdörtgen plan üzerine inşa edilen binanın günümüzde yalnız birinci kat duvarları ayakta kalmıştır. Pencere ve kapı kısımları düzgün yontma taşla,diğer kısımları da moloz taşlarla yapılıdır.      
 
İRFAN ÇİFTÇİ EVİ
 
 
Yapı, Merkez Cumhuriyet Caddesi üzerinde Diktörtgene yakın bir plan şemasında 2 kat+çatı katı olarak inşa edilmiştir.1.kat duvarları düzgün kesme taştan,2. kat duvarları ise ahşap çatkılar arasında kerpiç malzeme kullanılmıştır.İkinci kat ve çatı katı girişi arka cepheden sağlanmıştır. Ana caddede dükkan girişinin üzeri cumbalıdır. Ahşap dikmelerle taşınan cumbanın üzeri üçgen alınlıklıdır.   
        
FAHRİ GÜMÜŞELİ EVİ
 
 
Süleymaniye Mahallesinde eğimli bir arazi üzerine doğu-batı istikametinde, dikdörtgen planlı olarak inşa edilmiştir. Zemin kat ve 1. kattan oluşan bir kat düzenlemesine sahiptir.Yapının zemin katı ahşap, hatıl arası moloz, l. Katı ise ahşap çatkılı kerpiç dolgu tekniğinde yapılmıştır.Her iki katta sıvalıdır.Yapıya Batı cephedeki çift kanatlı bir kapı ile giriş sağlanmıştır.Kapının üzerinde taşlığı aydınlatmak için yatay dikdörtgen formlu bir pencereye yer verilmiştir.Yan taraflarda ise birbirinden farklı form gösteren ikişer pencere bulunmaktadır.Zemin katta bulunan ahşap bir merdiven vasıtasıyla yapının birinci katına ulaşılır.1. kat Sofa ve etrafındaki odalardan oluşmaktadır.Kuzeyde wc ve banyoya yer verilmiştir.Semer çatı ile örtülen yapının çatısı saçak sistemi ile uyumludur,bağlantıları iyi sağlanmıştınr.    
 
ALİ ERKAN EVİ
 
 
Geniş bir bahçe içinde eğimli bir arazi üzerine yapılan ev topografyaya uydurularak inşa edilmiştir.Zemin kat 1. kat ve çatı katından oluşan bir kat düzenine sahiptir.Zemin kat duvarlarına taş malzeme kullanılırken üst kat duvarları bağdadi tarzda inşa edilmiştir.Zemin kata Kuzey-Doğu cephedeki çift kanatlı kapı aracılığı ile girilmektedir.Çift kanatlı giriş kapısı üzerinde kapı ile aynı genişlikte demir parmaklıklı 2(iki)bölümlü bir pencereye yer verilmiştir.Kapının sağ kanadı üzerinde bulunan kapı tokmağı orijinaldir. Zemin katta taşlığın etrafında kış odalarına yer verilmiştir.Zemin katta bulunan ahşap bir merdiven aracılığı ile yapının 1.katındaki sofaya ulaşılır.1. kat; iç sofa etrafındaki odalar mutfak ve wc, banyo bölümlerinden oluşmaktadır.Çatı katına 1. katta bulunan ahşap bir merdivenle ulaşılır.Beşik yapılı çatının saçak sistemi dışarıya taşkın olarak kademeli şekilde düzenlenmiştir.  
 
FAZLI YÜCEL EVİ
 
 
Yapı, zemin kat üzeri iki katlı olarak inşa edilmiştir.Yapının üç ayrı kapısı ile her kata ayrı,ayrı giriş sağlanmıştır.Zemin katın giriş güney cephedendir.1. katın girişi ise doğu cephesinden verilmiştir.Kırma çatılı yapının üzeri sac ile örtülüdür.      
 
ERKAN KOCATÜRK EVİ
 
 
 
Yapı, Merkez Bağlarbaşı mahallesinde geniş bir bahçe içerisinde,Muammer KUTLUTAN’ evinin hemen arkasında yer almaktadır.Dikdörtgen plan üzerine Zemin+2 kat olarak inşa edilmiştir.Zemin kat düzgün kesme taştan, 1. ve 2. kat duvarları ise ahşap çatkılar arasında kerpiç malzeme kullanılmıştır.Yapı Gümüşhane evlerinde görülen genel özellikleri yansıtmaktadır.    
 
HACI İMAM KONAĞI(ÖZDENOĞLU KONAĞI)
 
 
Yapı, bodrum kat+zemin kat+çatı katı olmak üzere üç katlı olarak inşa edilmiştir.Ahşap çatkı arası dolgu tekniğinde inşa edilmiş olup,üzeri sıvalıdır.Zemin katın arka kısımları taş duvar, ön kısımları ise kerpiç yığma duvar,1.kat dış duvarları kerpiçten yapılmış,iç duvarları ise çamur harçlı bağdadi tarzda yapılmıştır.Kapı  pencereleri, doğrama,döşeme ve tavanlar ahşap, çatı dik beşik çatı olup, örtü sac kaplamadır.       
 
MEHMET KARABEYOĞLU EVİ
 
 
Bahçe içerisinde zemin+2kat+çatı katlı yapı ahşap çatkı arası dolgu tekniğinde inşa edilmiş olup,üzeri sıvalıdır.Karnıyarık plan tipindeki yapı beşik çatılı Marsilya kiremit örtülüdür.Zemin katında servis mekanları yer almaktadır. 1.kat sahanlığının altındaki ahşap çift kanatlı kapıdan eve girilmektedir.2. kat giriş üzeri çıkmalıdır.2. kat ve çatı katında devam eden çıkmadaki cephe düzeni ayrıdır.Batı cephesinde 1. ve 2. katta 2 şer küçük, 2’şer de büyük boyutta olmak üzere 4’er pencere açıklığı, doğu cephesinde ise 1. ve 2. katlarda 3’er pencere açıklığı yer almaktadır.        
 
HASAN FEHMİ ATAÇ  KONAĞI
 
 
Hasanbey Mahallesinde Yetiştirme Yurdu alt tarafında geniş bir bahçenin içerisinde bulunmaktadır.Zemin kat+1 kat+çatı katı olmak üzere üç katlı olarak inşa edilmiştir.Güney-Kuzey istikametinde yapılan ev dikdörtgen planlıdır.Günümüzde bakımlı bir bahçe düzenlemesine sahiptir.Bina köşelerinde kesme taş kullanılmış,Tavanda ise ahşap kirişler vardır.Zemin kattaki taşlığa güney cephedeki çift kanatlı kapı aracılığı ile girilmektedir.Kapı üzerinde bulunan ve Gümüşhane evlerinin genel bir özelliği olan kapı tokmağı dikkat çekicidir.Yapının zemin katının tabanı özel olarak hazırlanmış kesme taşlarla döşenmiştir.Taşlıktan 1. kata ahşaptan yapılmış yarım döner merdivenle çıkılmaktadır.1. kat evlerin esas yaşama alanıdır.Çatı katına 1.kattan geniş bir çeyrek döner merdivenle çıkılmaktadır.Çatı beşik çatı olup,dışarıya 70 cm taşkındır.        
ZEKİ KADİR BEY KONAĞI
 
 
Eski Gümüşhane’de Süleymaniye Camiinin güneyinde yer alır.Gümüşhane’nin Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi mebuslarından Zeki KADİRBEYOĞLU’na aittir.Yapı bir bahçe içerisinde kare plan üzerine iki katlı olarak yapılmıştır.Doğu-Batı istikametinde yapılan ev iç sofalıdır.Konağın cephe düzenlemesinde 19. yy. Türk konut mimarisinin özellikleri görülmektedir.Doğu ve Kuzey cephesindeki kitabelerde Kur’an-ı Kerim’den ayetler,dualar kalem işi süsleme ile yazılmıştır.
Kitabe ve Anlamı :
-En-nezâfetu mine-l îmân: ( Temezlik imandandır.
-Men mate garibe,fe-kad mate şahiden,sadaka resulullah :(Gurbette garip olarak ölen şehit olarak ölmüştür.Allah Resulü doğruyu söylemiştir.
-Ali :(Hz.Ali k.v), Hüve :(O Allah),Ya Fettah :(Ey kullarının kapalı işlerini açan Allah)
-İnna Fetehna leke fethan Mubina :(Biz sana apaçık bir fetih verdik)
-Allah,Muhammet,Ebu Bekir, Ömer, Osman
 
İBRAHİM ÖZDEN EVİ
 
 
İki katlı olarak inşa edilmiştir.Giriş güney yönde zemin katta ve ortada bulunan çift kanatlı ahşap kapılar ile sağlanmıştır.Topoğrafyaya uyumlu olarak inşa edilen yapının kuzey cephesinin çatısı yol seviyesindedir.     
 
RAMİZBEY KONAĞI
 
 
Yapı zemin kat ve birinci kattan oluşur.Evin zemin katına doğu cephedeki çift kanatlı kapı ile girilir.Zemin kat taşlığın etrafındaki odalardan ve mutfaktan oluşur.1. kat her iki yandan çıkmalıdır.Çıkma ön yüzlerinde dikdörtgen formlu üçer pencere, ortada ise kemerli iki pencere açıklığı yer alır.Kırma çatılı yapının üzeri günümüzde sac tabakalarla kaplanmıştır.     
 
İHSAN FAZLI ENKA EVİ
 
 
Yapı, Bahçe içerisindedir.Zemin kat+1 kat ve Çatı katında(saçakaltı)bulunan yapı ahşap çatkı arası dolgu tekniğinde inşa edilmiştir.Zemin katta ortada bahçeye açılan bir kapı kapının yanlarında ise formu sonradan değiştirilmiş birer pencere açıklığı bulunmaktadır.1. kat giriş üzeri çıkmalıdır.Çıkma yan yüzlerinde birer,ön yüzünde üçer pencere açıklığı yer almaktadır.Çıkma üzeri çatı katında belli bir dönem balkon olarak kullanılmıştır.Ortada bir kapı yanlarında birer pencere bulunmaktadır. Sokağa bakan penceresi iki katlıdır.Bu cepheden birinci kata doğrudan giriş vardır.Burada da ortada bir kapı,yanlarda ikişer pencere açıklığı, giriş üzerinde de çatı katına ait balkon yer almaktadır.Çatı katıda birinci katla aynı düzendedir.Karnıyarık planlı yapı kırma çatılı ve eternit örtülüdür.
 
ŞAHBENDEROĞLU KONAĞI
 
 
 
Bahçe içerisinde zemin+1 katlı yapı,ahşap çatkı arası kerpiç dolgu tekniğinde inşa edilmiş olup, üzeri sıvalıdır.Yapıya giriş ise doğu ve güney cephelerde bulunan iki ayrı kapı ile sağlanmaktadır.Esas giriş doğu cephesinde olup,zemin katında ortada çift kanatlı kapı,kapının solunda iki pencere açıklığı bulunmaktadır.Yapının her yerinde ahşap ve kalem işi tarzında çeşitli süsleme unsurları görülmektedir.
Kitabe ve Anlamı:
-Ya hafız:(Ey bütün kaza ve belalardan koruyan Allah)
-Ya Fettah:(Ey kullarının kapalı işlerini açan Allah)
-En-nezafetu mine’l iman:(temizlik imandandır)
-İnna fetehna leke fethan mubina:(Biz sana apaçık bir fetih verdik)
-Men mate gariben fe-kad mate şehiden.Sadaka Resulullah:(Gurbette garip olarak ölen şehit olmuştur.Allah Resülü doğruyu söylemiştir.
-Meslina,Mernuş,Şazenuş:(Bu üç kelime Ashab-ı kehf’den üç kişinin adıdır.)      
 
HACI FİKRET EVİ
 
 
Yapı Şiran İlçemiz Merkezinde ana cadde üzerinde yer alır. 2kat+çatı katı olarak inşa edilmiştir.Kareye yakın bir plan şemasında yapılmıştır.1.katı düzgün kesme taştan yapılı olup,diğer katlar ise ahşap çatkılar arasında kerpiç malzeme kullanılmıştır.Dükkan girişi üzeri cumba mimarisinde yapılmıştır.
          
İKİSU KÖYÜ TARİHİ  EVLERİ
 
 
Yapılar Torul İlçesi İkisu Köyünde Karaca Mağarasına giderken yolun sağ alt tarafındadır. Evler  Gümüşhane-Trabzon karayolundan da görülmektedir. Evler genelde iki ve üç katlıdır.Katların kullanım amaçları ve işlevleri bir birinden farklıdır.Evlerin cepheleri sokağa veya manzaraya yönlendirilmiştir.yapılarda kullanılan ana malzeme, mahalli taş,kerpiç ve ahşaptır.Evlerin genelinde iç sofhalar vardır.Çatılar genellikle yapılar ile uyumlu, taşkın ve kademeli saçak düzenlemeleri vardır.Evlerin dış cephe duvarları genellikle saman karışımlı sıva ile kaplanmış ak toprakla da badanalanmışlardır.Bu yapılarda yaşayanlar fizyolojik ve psikolojik açıdan kendilerini çok daha sağlıklı hissetmektedirler.      
 
PAPAZ KONUTU
 
 
Yapı, Dumanlı (Santa) Köyü Piştovli mahallesindedir. Dikdörtgen planda yapılmıştır. Düzgün kesme taşla tamamlanan yapı, beşik tonoz örtülüdür.  
 
ADİL BALYEMEZ EVİ
 
 
Yapı, zemin kat,1. kat ve çatı katından oluşur.Yapıya giriş güney cephede ve zemin katta bulunan çift kanatlı ahşap kapı ile sağlanmaktadır.Batı cephesi sokağa bakmaktadır.Zemin katı tamamen sağırdır.Doğu cephesi ise harşit çayına yöneliktir.Beşik çatılı yapının üzeri sac tabakalarla kaplanmıştır.
 
ESKİ HÜKÜMET KONAĞI
 
 
Yapı, Eski Gümüşhane (Süleymaniye) mahallesindedir.Dikdörtgen planlıdır. Günümüzde 1. kat duvar kalıntıları ayakta kalmıştır.
 
KONUT EVİ
 
 
Yapı, Merkez Güzeller Mahallesindedir. 2 kat+ saçak altı kat olarak düzenlenmiştir.1. kat düzgün kesme taşla inşa edilmiş,2. kat ve saçak altı kat ahşap çatkı arası dolgu tekniğiyle yapılmıştır. Ev kademeli kırma çatı tekniğiyle tamamlanmıştır.          
 
MAHMUT KARAKULLUKÇU (MEDİHA) EVİ
 
 
Yapı,zemin+l katlı ve yöresel dilde (saçakaltı) denilen çatı katıda mevcut olup,bahçe içerisinde bulunmaktadır.Yapının esas girişi güney cephesidir.Zemin kata giriş çift kanatlı ahşap kapı aracılığıyla sağlanmıştır.Yapıdaki pencereler ½ oranında ve dikdörtgen formludur.Kuzey cephedeki ahşap çift kanatlı kapı ile doğrudan 1. kata girilmektedir.1.katta 6 pencere,çatı katında ise 4 pencere açıklığı yer almaktadır.Karnıyarık planlı yapı beşik çatılı ve teneke örtülüdür.
  
 
ŞEHRİ GERGİN VE VARİSLERİ EVİ
 
 
Yapı, İl Merkezinde Ana cadde üzerinde belediye binasının karşısında yer almaktadır.Kare plana yakın zemin+2 kat üzerine inşa edilmiştir.Zemin kat düzgün yontma taşlarla, diğer kat duvarlarında ise ahşap çatkılar arasında kerpiç malzeme kullanılmıştır. Ana cadde üzerinde dükkan giriş katının üzeri cumbalıdır. Kırma çatılı yapının Cumba kısmından başlayarak çatı kademeli olarak yapılmıştır.                        
 
HÜSEYİN ESKİCİOĞLU EVİ
 
 
Yapı, iki katlı olarak inşa edilmiş, zemin ve 1. katlarına ulaşımı sağlayan iki ayrı giriş kapısı vardır.Pencereler ½ oranında dikdörtgen formlu ve demir parmaklıdır.Kırma çatılı yapının üzeri sac örtülüdür.       
 
MEHMET AKSOY EVİ
 
 
Bahçe içerisinde zemin+1+çatı katlı yapı ahşap çatkı arası dolgu tekniğinde inşa edilmiş olup,üzeri sıvalıdır.Karnıyarık planlı yapı beşik çatılı ve Marsilya kiremitle örtülüdür.Yapıya giriş güney cephedeki çift kanatlı ahşap kapıyla sağlanmaktadır.1.kat giriş üzeri çıkmalıdır.Çıkma iki ahşap dikme ile taşınmaktadır.Bu katta çıkma ön yüzünde 2, yan yüzünde birer yanlarda ise ikişer olmak üzere 8 pencere bulunmaktadır.Çıkma uzantısı çatı katına da uzanmaktadır.Ve cephe düzeni 1.katla aynıdır.Batı cephesinde 1.katında 2 pencere açıklığı bulunmakta olup,doğu cephesi sokağa bakmaktadır.Zemin katında 3 adet kare formlu birinci katında ise dikdörtgen formlu 3 pencere açıklığı yer almaktadır.     
 
OSMAN AKTÜRK EVİ
 
 
Yapı, zemin+2katlı,bahçe içerisinde yer alır.Bir kısmı taştan yığma tekniğinde, bir kısmı ise ahşap çatkı arası dolgu tekniğinde inşa edilmiştir.Yapının ana giriş cephesi kuzey yönden bahçeye bakmaktadır.Bu cephe bodrumun üzeri zemin+2 kat olup,zemin katın ortasından 8 taş basamaklı İran kemerli kapıya ulaşılmaktadır.1.kat girişi üzeri balkonlu kapının her iki yanında ikişer pencere vardır.2.kat birinci katla aynı düzendedir.1.katta iki mazgal,dört normal pencereli ve küçük balkonludur.2.kat 2 mazgal 6 normal boyutlu pencereli olup,önü balkondur.Doğu(Sokağa bakan) cephesi her katta 4’er İran kemerli pencereli kat araları profilli taş silmelidir.Doğu ve güney cephesinin arası iki yanı planlı çokgen biçiminde planlanmıştır.
 
MUAMMER KUTLUTAN EVİ
 
 
Yapı, iki katlı olarak inşa edilmiştir.Yaya giriş ortadaki çift kanatlı ahşap giriş kapı ile sağlanmaktadır.Zemin kat girişinin üzeri çemberlidir.Ahşap dikmelerle taşınan cumba altı kemerlidir.Cumbada ön yüzde iki,yanlarda üçer pencere açıklığı bulunur.Yapı kırma çatılı olup, üzeri sac tabakalarla örtülüdür. 
YAĞMURDERE KÖYÜ TÜRK EVLERİ
 
 
Evler, merkez Yağmurdere Köyünde bulunmaktadır.Kare plana yakın, iki katlı inşa edilen evlerin en belirgin özellikleri kalın taş duvarlarla ve dik çatılı örtü sistemiyle yapılmış olmalarıdır.Yapı planları tabiat şartlarına bağlı olarak oluşmuştur.
          
ŞAMANLI MAH.RUM EVİ
 
 
Evler, Yağlıdere Köyü Krom Vadisinde, Şamanlı Mahallesinde yer almaktadır. Kare plan üzerine  yapılmış evlerin  19.yy.’da yapıldığı yöre halkı tarafından ifade edilmektedir.  Yapılarda taş işciliğinin tüm güzel örneklerini görmek mümkündür. İki ve üç katlı olarak yapılan evlerin tüm kat geçişleri iç kemer ve taş örmeleriyle yapılmış olup, tavanlarda ve pencerelerde ahşap işciliği görülmemektedir.         
 
TAŞ MAĞAZA
 
 
Yapı, Süleymaniye mahallesindedir.  Süleymaniye deresinin her iki yakasını birbirine bağlayan yolun üzerinde derenin doğusundadır. Dikdörtgen plan üzerine moloz taştan yapılmış mağazadan günümüze tabiat şartlarına bağlı olarak sadece doğu ve güney duvarları ayakta kalmış, diğer taraflar tahrip olmuştur. 
  
İŞLİ KAYA ODASI
 
 
 
Kaya odası Kelkit İlçesi Özen(İskah) Köyü sınırları içerisinde Gümüşhane –Kelkit Devlet kara yolu, Özen Köyü yol ayrımından doğu istikametinde 300 metre mesafede büyük kaya kütlesinin Özen Köyü ve Kelkit vadisine bakan hakim bir noktasındadır. Büyük kaya kütlesinin tabandan 10 metre yükseklikte  içi oyularak barınma ve korunma amaçlı olarak yapılmıştır. Odaya giriş taş merdivenle sağlanmakta iken, günümüzde taş merdivenler tahrip olmuştur. Yöre halkı bu kaya odasında yaşayan kişinin çok zengin ve yöre ağası olduğunu ifade etmektedirler.        
 
BAHATTİN KÖKSAL EVİ
 
 
Yapı, Merkez karaer mahallesi Gazi Sokakta yer almaktadır. Kare plan üzerine yapılan ev 2+saçak altı olarak yapılmıştır. Yapının 1. katı taş duvarla ikinci katı ve saçak altında ise ahşap çatkılar arasında kerpiç malzeme kullanılmıştır.  Dik çatı ile örtülmüştür.